Top

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden van sportprijzenoutlet.nl zijn met ingang van 01 september 2011 van toepassing.

1. Definities

Producten
Alle door sportprijzenoutlet.nl aangeboden artikelen op deze website of in onze showroom.

Website
De website(s) van sportprijzenoutlet.nl is/zijn te vinden op:
www.sportprijzenoutlet.nl 

Gebruiker
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.

Dienst
De ter beschikking stellen van de sportprijzenoutlet.nl website met al haar mogelijkheden, het drukken van één of meerdere producten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.

Ontvanger
De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van de producten van sportprijzenoutlet.nl .

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij sportprijzenoutlet.nl en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.

Opdracht
De opdracht aan sportprijzenoutlet.nl tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. sportprijzenoutlet.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

4. De Dienst
Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene Voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens sportprijzenoutlet.nl. Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de bestelling. Het is gebruiker toegestaan voor de aflevering van de producten een buitenlands adres op te geven. De verzendkosten worden in het bestelproces per land aangegeven. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 2 weken na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Na genoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.

sportprijzenoutlet.nl gebruikt PostNL en DPD Pakketdienst  voor het verzenden van de artikelen/producten.  sportprijzenoutlet.nl zal er alles aan doen om de producten op de juiste tijd en datum bij PostNL en/of DPD Pakketdienst af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. sportprijzenoutlet.nl is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van de bestelling op een onjuiste datum of onjuist adres.

5. Aanmelding gebruiker
De gebruiker kan zich aanmelden waarbij dan er diverse voordelen voor de gebruiker tot beschikking komen. Een gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden. Het aanmelden met verschillende e-mail adressen is dan ook niet toegestaan. Het gebruik van foutieve gegevens bij het aanmelden is ook niet toegestaan. Indien sportprijzenoutlet.nl dubbele en/of foutieve gegevens ontvangt bij aanmelding van een gebruiker, is sportprijzenoutlet.nl niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
De gebruiker vrijwaart sportprijzenoutlet.nl  voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.

De gebruiker vrijwaart sportprijzenoutlet.nl voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.

sportprijzenoutlet.nl heeft het recht om opdrachten inzake producten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van sportprijzenoutlet.nl.

sportprijzenoutlet.nl  heeft het recht om opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.

Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde producten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. sportprijzenoutlet.nl is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.

7. Prijzen en betaling
Gebruiker is aan sportprijzenoutlet.nl  de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de producten en anderzijds voor de vergoeding van de verzendkosten. De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen. De vergoedingen worden via een overboeking, iDeal, Credit Card, Remboursement, binnen 14 dagen (op Rekening) of in showroom voldaan.

8. Beveiliging
Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft sportprijzenoutlet.nl de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar sportprijzenoutlet.nl kan ter zake geen garantie geven.

9. Annulering
De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk (per e-mail) te annuleren, mits deze annulering uiterlijk voor 12.00 uur van de door gebruiker opgegeven verstuurdatum sportprijzenoutlet.nl heeft bereikt. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de producten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

10 Copyright en eigendom
De beelden, foto's en/of illustraties op de website zijn eigendom van sportprijzenoutlet.nl en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sportprijzenoutlet.nl.

11. Klantenservice
Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van sportprijzenoutlet.nl. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Per mail bereikbaar via de link contact op de website of via info@sportprijzencentrum.nl. Schriftelijk bereikbaar via onderstaand adres.

sportprijzenoutlet.nl (onderdeel van Terra-Cotta Sportprijzencentrum)
Postbus 8
4260AA Wijk en Aalburg
Nederland

12. Wijziging voorwaarden
De voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door sportprijzenoutlet.nl te allen tijde worden gewijzigd.

13. Slotbepalingen
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen gebruiker en sportprijzenoutlet.nl kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Gebruik van de sportprijzenoutlet.nl website betekent de volledige aanvaarding van bovenstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van sportprijzenoutlet.nl.